Rozprávková karta

PRAVIDLÁ

VERNOSTNÉHO PROGRAMU DRÁČIK – ROZPRÁVKOVÁ KARTA

(ĎALEJ LEN "VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ")

 

Základné definície:

 

"Poskytovateľ karty":

Dráčik - DUVI SK s.r.o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 79245 / B;

"Držiteľ karty":

fyzická osoba, na ktorej meno bola vydaná Dráčik - Rozprávková karta a ktorá je identifikovaná menom, priezviskom doručovacou/kontaktnou adresou a e-mailom;

"E-mailová adresa":

emailová adresa rozpravkovakarta@dracik.sk;

"Karta":

vernostná karta Dráčik - Rozprávková karta, ktorá je vydávaná Zákazníkom obchodov Dráčik po splnení podmienok uvedených v týchto Všeobecných pravidlách;

"Predajňa Dráčik":

všetky predajne Dráčik uvedené na Webových stránkach v sekcii "PREDAJNE DRÁČIK";

"Rozprávkové ceny":

zvláštne ceny Tovaru, ktoré platia výhradne pre Držiteľov karty a nejde na ne uplatniť ďalšie zľavy; tieto sú označené v Predajniach Dráčik, na Webových stránkach a v katalógoch pod označením "Rozprávková cena";

"Tovar":

sú akékoľvek výrobky predávané v Predajniach Dráčik alebo prostredníctvom Internetového obchodu na Webových stránkach;

"Webové stránky":

webové stránky dostupné pod adresou www.dracik.sk / www.dracik.cz;

"Zákazník":

fyzická osoba, ktorá požiadala o vydanie Rozprávkovej karty a ktorá je identifikovaná menom, priezviskom, doručovacou/kontaktnou adresou a e-mailom;

"Nariadenie":

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

„Internetový obchod“:

internetový obchod Dráčik dostupný na Webových stránkach; www.dracik.sk je prevádzkovaný spoločnosťou DRÁČIK – DIVI, s.r.o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 46 118 985, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:  72790/B;

www.dracik.cz je prevádzkovaný spoločnosťou Dráčik – DUVI CZ s. r. o., so sídlom Uhelný trh 414/9, 110 00  Praha 1, IČO: 24211567, zapísaným v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 189068;

„Mobilná aplikácia“:

mobilná aplikácia Dráčik poskytovaná spoločnosťou Dráčik - DUVI SK s.r.o., určená pre mobilné zariadenia Zákazníkov, ktorá umožňuje nákupy tovaru na Webových stránkach

 

Tieto Všeobecné pravidlá upravujú pravidlá pre vydanie a používanie Karty. Vydaním Karty sa medzi Držiteľom karty a Poskytovateľom karty zakladá zmluvný vzťah podľa týchto Všeobecných pravidiel, ktorý sa riadi slovenským právom.

 

Účelom vernostného programu Dráčik – Rozprávková karta je vzájomne výhodný vzťah, kedy Držiteľ karty získava výhody spojené s členstvom vo vernostnom programe a možnosť získať informácie o výhodách, akciách a ponukách týkajúcich sa Tovaru a Poskytovateľ karty získava možnosť komunikácie s Držiteľom karty, najmä zasielanie katalógu Dráčik poštou a prípadne iných marketingových aktivít, informácií a ponúk voči Držiteľovi karty.

 

 

I. Výhody Držiteľa Karty:

 

 1. Držiteľ Karty môže vybraný Tovar nakupovať za Rozprávkové ceny, tj. ceny so zľavou pre Držiteľov kariet.

 

 1. Predložením Karty pred zaplatením Tovaru na pokladni v Predajni Dráčik, uplatnením Karty pri nákupe v Internetovom obchode a uplatnením Karty pri nákupe prostredníctvom Mobilnej aplikácie obdrží Držiteľ karty zľavu z ceny nákupu. Zľava sa môže vzťahovať aj na akčný a zlacnený Tovar, nevzťahuje sa na Tovar s Rozprávkovou cenou a na Tovar označený cenovkou s textom: "Na túto cenu sa nevzťahujú ďalšie zľavy".

 

 1. Pre ​​Držiteľov kariet je pripravované množstvo rôznych aktivít a výhod, o ktorých sú Držitelia karty priebežne informovaní.

 

II. Vydanie a používanie Karty:

 

 1. Zákazník môže Kartu získať pri zakúpení Tovaru v minimálnej hodnote 10,- €, a to v ktorejkoľvek Predajni Dráčik, v Internetovom obchode alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie. V prípade, že si Zákazník pri nákupe uplatní zľavu na inú Rozprávkovú kartu alebo špeciálnu kartu vydanú operátorom prevádzkujúcim telekomunikačné služby, nemôže pri tomto nákupe žiadať o vydanie Karty.

 

 1. Podmienkou pre získanie Karty je oznámenie identifikačných údajov (meno, priezvisko, kontaktná/doručovacia adresa a e-mailová adresa) a predchádzajúci súhlas zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov. Spracovanie osobných údajov zákazníkov sa riadi Zásadami ochrany súkromia zákazníkov Dráčik.

 

 1. Pridelením zákazníckeho čísla a vydaním Rozprávkovej karty sa Zákazník stáva členom vernostného programu Dráčik – Rozprávková karta.

 

 1. Karta bude Zákazníkovi odovzdaná buď v Predajni Dráčik (pokiaľ požiadal o odovzdanie  Karty v Predajni Dráčik), alebo mu bude doručená spolu s Tovarom (pokiaľ o vydanie Karty požiadal pri nákupe v Internetovom obchode alebo nákupe prostredníctvom Mobilnej aplikácie a požiadal o doručenie spolu s dodávkou Tovaru). Výhody Karty môže Zákazník využiť ihneď od nasledujúceho nákupu Tovaru.

 

 1. Zákazník berie na vedomie, že je povinný Poskytovateľovi karty poskytnúť len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje, a zaväzuje sa, že v záujme ochrany nim poskytovaných osobných údajov ich bude vyplňovať samostatne, tak aby zabránil iným osobám v prístupe ku svojim osobným údajom. Zákazník výslovne súhlasí s tým, aby pre účely pridelenia zákazníckeho čísla a vydania Karty a vedenia v databáze vernostného programu Dráčik – Rozprávková karta boli použité jeho osobné údaje z uskutočnených nákupov tovaru (fakturačné údaje).

 

 1. Držiteľ karty môže Kartu využívať vo všetkých Predajniach Dráčik, v Internetovom obchode a pri nákupe pomocou Mobilnej aplikácie.

 

 1. Získanie Karty a jej používanie je bezplatné. Karta zostáva vo vlastníctve Poskytovateľa karty a Držiteľ karty je jej držiteľom. Poskytovateľ karty si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, zrušiť alebo obmedziť výhody a zľavy z Karty a tieto Všeobecné Pravidlá.

 

 1. Poskytovateľ karty si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program Dráčik – Rozprávková karta alebo platnosť Kariet a z nich vyplývajúcich výhod a zliav alebo rozhodnúť o prevode vlastníctva vydaných Kariet na tretiu osobu; v takomto prípade Držiteľ karty súhlasí, že tieto Všeobecné pravidlá budú naďalej platiť medzi ním a novým vlastníkom Kariet.

 

 1. Držiteľ karty berie na vedomie, že v objektívnych prípadoch (napr. technická vada na technickom zariadení z dôvodu výpadku dát, pre ktoré nebude možné Držiteľovi karty poskytnúť zľavu resp. výhodu) nemá nárok na zľavu resp. výhodu.

 

Na vydanie Karty neexistuje pre Zákazníka žiadny právny nárok a z tohto dôvodu nemôže byť jej vydanie vymáhané súdnou alebo inou cestou. To platí aj pre potenciálne nároky (ujmu) vyplývajúce z nevydania Karty.

 

 1. Karta je neprenosná. To znamená, že používať ju môže iba Držiteľ karty a členovia jeho rodiny, resp. členovia domácnosti. Držiteľ karty nesmie umožniť využívanie čísla Karty pri nákupe Tovaru iným než uvedeným osobám.

 

 1. Držiteľ karty, ktorému bola vernostná karta pre použitie v Predajniach Dráčik a v Internetovom obchode v minulosti vydaná inou osobou, než je Poskytovateľ karty, musí vysloviť súhlas so Zásadami súkromia zákazníkov Dráčik, čím dáva súhlas s preregistrovaním svojho zákazníckeho účtu do spoločnosti Poskytovateľa karty a s ďalším spracovaním svojich Osobných údajov (vrátane tých, ktoré boli spracované pred preregistráciou v súvislosti s predchádzajúcim používaním takejto vernostnej karty) Poskytovateľom karty, a vyslovuje súhlas s týmito Všeobecnými pravidlami.  Na základe toho bude takáto vernostná karta, vydaná v minulosti inou osobou, naďalej považovaná za Kartu podľa týchto Všeobecných pravidiel.

 

 1. Porušovanie týchto Všeobecných pravidiel Držiteľom karty môže viesť k ukončeniu jej platnosti.

 

III. Pravidlá pri nahlasovaní zmien údajov Držiteľa karty a nahlásenie straty Karty

 

 1. Zmeny údajov Držiteľa karty, ktoré boli zadané pri vydaní Karty, môže vykonať iba Držiteľ karty.

 

 1. Držiteľ karty si je vedomý toho, že v prípade straty Karty zodpovedá za bezpečnosť svojich Osobných údajov a preto je povinný stratu Karty bezodkladne oznámiť v ktorejkoľvek Predajni Dráčik alebo na E-mailovej adrese za účelom jej deaktivácie. Po oznámení straty Karty bude Karta znefunkčnená (deaktivovaná) a pri jej ďalšom predložení pri nákupe nebude možné uplatniť na túto Kartu zľavu.

 

 1. V prípade nahlásenia straty Karty je možné Držiteľovi karty vydať náhradnú Kartu. Držiteľ Karty môže požiadať o vydanie náhradnej Karty v ktorejkoľvek Predajni Dráčik. Vydanie náhradnej Karty je spoplatnené čiastkou, ktorá predstavuje manipulačný, výrobný a administratívne náklady.

 

IV. Spoločné a záverečné ustanovenie Všeobecných pravidiel

 

 1. Poskytovateľ karty si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, doplňovať a rušiť Všeobecné pravidlá jednostranne, bez toho aby takúto zmenu musel Držiteľovi karty priamo oznamovať doručením informácie poštou alebo e-mailom. Zmena Všeobecných pravidiel je účinná dňom, ku ktorému sú nové/zmenené Všeobecné pravidlá zverejnené na Webových stránkach, oznámené v Mobilnej aplikácii a zverejnené v Predajniach Dráčik, pokiaľ nie je priamo v novom znení Všeobecných pravidiel stanovený neskorší dátum ich účinnosti. Pokiaľ Držiteľ karty s novým znením Všeobecných pravidiel nesúhlasí, má právo z tohto dôvodu ukončiť zmluvný vzťah a požiadať o ukončenie platnosti Karty.

 

Všeobecné pravidlá sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na Webových stránkach.

 

 

OVERENIE ZĽAVY

Overiť zľavu Vašej rozprávkovej karty si môžete TU.Značka
Veková skupina
-
Cena od-do
-


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií