Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

zákazníkov Dráčik

 

Informácie Správcu podľa čl. 13

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

 

1.    Účel dokumentu

1.1.    Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom Dráčik informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  - ďalej iba „Nariadenie“.

1.2.    Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:

-       neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup v e-shope Dráčik, ev. prostredníctvom mobilnej aplikácie Dráčik,

-       registrovaných zákazníkov, ktorí sú registrovaní v e-shope Dráčik,

-       členov vernostného programu Dráčik – držiteľov Rozprávkovej karty.

2.    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU a povERenec prE ochranu osobnÝch údajOV (DPO)

2.1.    Správcom osobných údajov pre registrovaných zákazníkov a pre držiteľov Rozprávkovej karty je spoločnosť Dráčik - DUVI SK s. r. o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79245/B.

2.2.    Pre nákupy neregistrovaných zákazníkov na www.dracik.sk je Správcom osobných údajov spoločnosť DRÁČIK – DIVI, s. r. o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 118 985, zapísaná v Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:  72790/B. Pre nákupy neregistrovaných zákazníkov na www.dracik.cz je Správcom osobných údajov spoločnosť Dráčik – DUVI CZ s. r. o., so sídlom Uhelný trh 414/9, 110 00  Praha 1, Česká republika, IČO: 24211567, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 189068.

2.3.    Kontaktné údaje Správcu vo všetkých prípadoch:

Email: gdpr@dracik.sk; Telefón: +421911456737

Poštová adresa: Logistické centrum ProLogis, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, Slovenská republika.

 

2.4.    Poverencom pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) je Peter Hanušniak, email: gdpr@dracik.sk.

 

3.    Rozsah spracovávaných osObných údajOV

3.1.    Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodov Dráčik (ďalej tiež len „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu:

-       pri neregistrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe,

-       pri registrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, prihlasovacie údaje a ďalej sa spracovávajú údaje o nákupoch tovaru v predajniach Dráčik, na webových stránkach Dráčik alebo o nákupoch prostredníctvom Mobilnej aplikácie Dráčik,

-       pri členoch vernostného programu Dráčik – držiteľoch Rozprávkovej karty meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa (zákazník výslovne súhlasí s využitím svojich fakturačných údajov z objednávok pre účely vydania Rozprávkovej karty), e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, a k týmto údajom sú ďalej priraďované údaje o nákupoch tovaru v predajniach Dráčik, na webových stránkach Dráčik alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie Dráčik pomocou Rozprávkovej karty.

Pokiaľ sa zákazník rozhodne využívať Mobilnú aplikáciu Dráčik (ďalej tiež len „Mobilná aplikácia“) na svojom mobilnom zariadení, môže Mobilná aplikácia využívať niektoré funkcie mobilného zariadenia užívateľa a získať tak prístup k osobným údajom užívateľa. Konkrétne sa jedná o tieto funkcie:

a)    funkcia polohovacieho zariadenia – pokiaľ má užívateľ na svojom mobilnom zariadení zapnutú funkciu polohovacích služieb, bude Mobilná aplikácia so súhlasom užívateľa využívať lokalizačné údaje mobilného zariadenia pre účely vyhľadania najbližších predajní Dráčik v okolí a navigácie k nim; v Mobilnej aplikácii je možné zakázať prístup k dátam z polohovacích služieb mobilného zariadenia (v závislosti na vývojovej verzii operačného systému, ktorý mobilné zariadenie užívateľa využíva);

b)    funkcia fotoaparátu – pokiaľ je užívateľ Mobilnej aplikácie držiteľom vernostnej karty Dráčik – Rozprávková karta, bude Mobilná aplikácia využívať funkciu fotoaparátu na skenovanie čiarového kódu vernostnej karty, pokiaľ sa užívateľ rozhodne prostredníctvom Mobilnej aplikácie uskutočniť nákup v obchode Dráčik pomocou svojej vernostnej karty; užívateľ Mobilnej aplikácie má možnosť uskutočniť nákup bez využitia Mobilnej aplikácie v ktorejkoľvek predajni Dráčik alebo na webových stránkach Dráčik a v takom prípade nebude funkcia fotoaparátu využitá;

c)    funkcia hlásenia chýb – pokiaľ dôjde v aplikácii k chybe (pádu), bude táto udalosť zaznamenaná prostredníctvom služieb tretích osôb v mobilnom zariadení a dáta budú odoslané Poskytovateľovi Mobilnej aplikácie; tieto dáta budú obsahovať informácie o čase, dátume a polohe, type zariadenia, výrobcovi zariadenia, modeli zariadenia, verzii operačného systému, využití pamäte.

Zároveň spoločnosti poskytujúce užívateľovi systémy a služby pre prevádzku jeho mobilného zariadenia (Google, Apple, Microsoft atď.) získajú prístup k informáciám o využití Mobilnej aplikácie užívateľom.

Všetky z hora uvedené osobné údaje zákazníkov ďalej len "Osobné údaje".

4.    PrávnY základ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJoV

4.1.    Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov je

4.1.1.  v prípade neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Dráčik, ev. prostredníctvom Mobilnej aplikácie:

o   splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a

o   splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia

4.1.2.  v prípade zákazníkov registrovaných v e-shope a v prípade držiteľov Rozprávkovej karty:

o   súhlas daný Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

5.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.    Osobné údaje sa spracovávajú na účel:

5.1.1.  pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Dráčik, ev. prostredníctvom Mobilnej aplikácie Dráčik, na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej na účel plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), ako aj pre účely priameho marketingu a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení.

5.1.2.  pri zákazníkoch registrovaných v e-shope na účel vedenia Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik, zaslania prihlasovacích údajov, vedenia údajov o nákupoch registrovaného zákazníka uskutočnených v e-shope Dráčik, v predajniach Dráčik a prostredníctvom Mobilnej aplikácie, pokiaľ ju zákazník má nainštalovanú, marketingové aktivity, evidenčné a štatistické účely.

5.1.3.  pri členoch vernostného programu Dráčik – držiteľoch Rozprávkovej karty, pridelenie zákazníckeho čísla (čísla vernostnej Rozprávkovej karty) a vedenie zákazníka ako člena vernostného programu Dráčik – Rozprávková karta, vedenie údajov o nákupoch pomocou Rozprávkovej karty uskutočnených v e-shope Dráčik, v predajniach Dráčik a prostredníctvom Mobilnej aplikácie, pokiaľ ju zákazník má nainštalovanú, poskytovanie zliav a výhod držiteľom vernostných kariet, usporadúvanie súťaží určených pre držiteľov vernostných kariet, zasielanie katalógu poštou a iné marketingové aktivity, evidenčné a štatistické účely.

5.1.4.  pri užívateľoch Mobilnej aplikácie na účel využitia funkcií Mobilnej aplikácie.

 

5.2.    Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 

6.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1.    Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plnenie zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2.    Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o registrovaných zákazníkoch, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané na uvedený účel po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 5 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka v e-shope/v obchode Dráčik alebo na dobu 5 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočnil v dobe registrácie žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

6.3.    Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o členoch vernostného programu – držiteľoch Rozprávkovej karty, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané na uvedený účel po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu platnosti vernostnej karty Dráčik – Rozprávková karta, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

6.4.    Osobné údaje využívané pri použití Mobilnej aplikácie Dráčik sa poskytujú na dobu inštalácie Mobilnej aplikácie Dráčik na mobilnom zariadení zákazníka.

6.5.    Osobné údaje však môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracovaním Osobných údajov.

7.    KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.    Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, najmä:

7.1.1.  subjektom zo skupiny Dráčik (Slovenská republika: TINACO, spol. s r. o. IČ: 17 322 251; Dráčik – DUVI SK s. r. o. IČ: 46 502 734; Dráčik DIVI, s. r. o. IČ: 46 118 985, Dráčik – DUVI, s. r. o. IČ: 35 768 860; Ing. Dušan Víglaský – Dráčik IČ: 13982371; Česká republika: Dráčik – DUVI CZ s. r. o. IČ: 24211567; Dráčik s. r. o. IČ: 28368541);

7.1.2.  subjektom, ktoré spracovávajú Osobné údaje pre Správcu a ktorými môžu byť:

a.   subjekty zaisťujúce správu software, hostingové služby, iné IT služby a prevádzku webových stránok www.dracik.sk a www.dracik.cz

b.  subjekty zaisťujúce marketingové služby pre Správcu,

c.   subjekty poskytujúce zasielateľské služby Správcu,

d.  subjekty poskytujúce poradenstvo a odborné služby Správcu,

s ktorými má Správca uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

7.2.    Správca nemá v úmysle poskytovať Osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

8.    PRÁVA Zákazníka v sÚVISLOSTI sO SPRACOVAnÍM osobnÝch údajOV

8.1.    Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo

8.1.1.  požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,

8.1.2.  požiadať Správcu o kópiu týchto Osobných údajov,

8.1.3.  požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,

8.1.4.  na vymazanie Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,

8.1.5.  požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,

8.1.6.  na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,

8.1.7.  vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

8.2.    Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu Osobných údajov.

8.3.    Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vaším súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: gdpr@dracik.sk.

8.4.     Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.

Značka
Veková skupina
-
Cena od-do
-