Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATNÝ V INTERNETOVOM OBCHODE

Dráčik DIVI, s.r.o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, korešpondenčná adresa Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec

IČ: 461 18 985 (ˇďalej len "predávajúci")

v zmysle ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,

 v platnom znení,

vyhlásil tento reklamačný poriadok

 

  1. Úvodné ustanovenie

Reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní práv a povinností vyplývajúcich z tých právnych noriem, ktoré stanovujú všeobecnú zodpovednosť spoločnosti Dráčik DIVI, s.r.o. ako predávajúceho (ďalej len "predávajúci") pri predaji výrobku na Internete na strane jednej a fyzických osôb a právnických osôb, ktoré výrobok v obchode kupujú, na strane druhej. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď je kupujúcim podnikateľ, ak je pri uzavretí zmluvy z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti.
 

  1. Definícia pojmov

Reklamácia - právny úkon, ktorým sú uplatňované práva kupujúcich vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného výrobku.

Reklamačné konanie - postup predávajúceho, v ktorom rozhoduje o vybavení reklamácie kupujúcich podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho v niektorej jeho prevádzkarni zakúpila výrobok ponúkaný predávajúcim.

Výrobok - všetky veci, najmä hračky, ponúkané predávajúcim v jeho zariadeniach záujemcom - potencionálnym kupujúcim.

Predaj výrobkov - činnosť, ktorej predmetom je realizácia kúpnej zmluvy (písomné alebo ústne) medzi predávajúcim a kupujúcim o nadobudnutí vlastníckeho práva kupujúcim k predmetu kúpy, zaplatenie kúpnej ceny a prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.

Vada výrobku - vlastnosť výrobku (vrátane dokladov potrebných pre užívanie výrobku), ktorá je v rozpore s kúpnou zmluvou, najmä ak výrobok nemá akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré si strany dojednali alebo ktoré predávajúci alebo výrobca alebo jeho zástupca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu výrobku a na základe reklamy nimi vykonávané; ak sa výrobok nehodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa výrobok tohto druhu bežne používa; pokiaľ výrobok nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Nižšia cena výrobkov - cena nižšia, než je obvyklá cena bezchybné veci, za ktorú sa predáva vadný výrobok, u ktorého vada nebráni užívať výrobok na určený účel.

 

  1. Rozsah zodpovednosti predávajúceho, záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim; ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že výrobok bol chybný už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade, že výrobok má vady, má kupujúci právo požadovať aj výmenu za výrobok bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané (ak sa vada týka len súčasti výrobku, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti); ak to nie je možné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade nepoužívaného výrobku môže kupujúci požadovať výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Na všetky nepotravinárske výrobky je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri predaji takejto veci záručný list s vyznačením záručnej doby.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

  1. Spôsob, miesto a lehoty pre uplatnenie reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v záručnej dobe tak, že preukáže, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doloží dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu alebo záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.. Kupujúci spolu s predložením reklamovaného výrobku doloží tiež platnosť záruky (najlepšie nákupným dokladom alebo záručným listom), ďalej uvedie podrobný popis chyby a nárok z chýb, ktorý uplatňuje a svoje dostatočné kontaktné údaje. Reklamovanú vec predkladá kupujúci pokiaľ možno kompletnú a so spotrebiteľským obalom.


Spôsoby uplatnenia reklamácie:

·         V predajni Dráčik

Reklamáciu je možné uplatniť v ktorejkoľvek predajni Dráčik na území Slovenskej republiky. Na predajňu je potrebné priniesť reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe výrobku, prípadne možno doložiť iným spôsobom, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a kedy bol zakúpený. O uplatnení reklamácie bude spísaný reklamačný zápis, jeden rovnopis zápisnice obdrží reklamujúci kupujúci.

O stave reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

 

·         Zásielkovňa (doprava zadarmo)

Reklamovaný výrobok je možné poslať prostredníctvom bezplatnej služby cez Zásielkovňu. Pre tento spôsob reklamácie je potrebné vyplniť formulár Reklamácia. Do poľa “Popis závady” treba čo najpresnejšie popísať o akú závadu sa jedná. Čím podrobnejšie informácie obdržíme, tým lepšie sa nám podarí reklamáciu vybaviť.

Výrobok je potrebné starostlivo zabaliť, aby sa nepoškodil pri preprave. Pribaľte Reklamačný list a doklad o kúpe výrobku, prípadne doložte iným spôsobom, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a kedy bol zakúpený. Balík musí spĺňať všetky tieto parametre:

max. hmotnosť – 10 kg

max. rozmer jednej strany – 120 cm

max. súčet rozmerov všetkých troch strán – 150 cm (napr. 60x50x40)

Vyhľadajte vo svojom okolí pobočku Zásielkovne, ktorá zároveň slúži aj ako podacie miesto a umožňuje tak odosielanie balíkov. Podrobný zoznam pobočiek nájdete TU. Obsluhe je nutné zadať PIN kód 98303719 a svoje meno a priezvisko. Obsluha Vám následne vydá potvrdenie o prijatí balíka.

O stave reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

 

·         Zaslanie na adresu

Reklamáciu je možné vybaviť zaslaním tovaru na korešpondenčnú adresu:

Centrála spoločnosti Dráčik

Logistické centrum Prologis
Distribučné stredisko - Hala 5
Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec

Pre tento spôsob reklamácie je potrebné vyplniť formulár Reklamácia. Do poľa “Popis závady” treba čo najpresnejšie popísať o akú závadu sa jedná. Čím podrobnejšie informácie obdržíme, tým lepšie sa nám podarí reklamáciu vybaviť.

Výrobok je potrebné starostlivo zabaliť, aby sa nepoškodil pri preprave. Pribaľte Reklamačný list a doklad o kúpe výrobku, prípadne doložte iným spôsobom, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a kedy bol zakúpený.

V prípade využitia tohto spôsobu uplatnenia reklamácie nepatrí kupujúcemu náhrada nákladov spojených s odoslaním tovaru predávajúcemu (poštovné, poplatky za kurérsku službu, atď.) vtedy, ak má kupujúci objektívnu možnosť vrátiť tovar predávajúcemu cez Zásielkovňu, alebo na predajňu zadarmo, pretože v takom prípade sa nejedná o účelne vynaložené náklady.

O stave reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

 

Uplatnenie reklamácie pri tovare kúpenom v predajni Dráčik v inom štáte nie je možné. Po dohode je možné v záruke zabezpečiť bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru a to len v prípade, že je vada opraviteľná alebo je rovnaký tovar na predajni k dispozícii.

Reklamácia sa uplatňuje najneskôr v posledný deň záručnej doby. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

  1. Lehoty a spôsob vybavovania reklamácie

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri zložitých prípadoch o reklamácii rozhodne do 3 dní, najneskôr však do 30 dní. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až od doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu.

Pri ukončení reklamačného konania odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s opraveným alebo vymeneným výrobkom (alebo vráteným výrobkom v prípade zamietnutia reklamácie) potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, prípadne mu vráti záručnej list s vyznačením týchto skutočností. V prípade, že výrobok bol k reklamácii zaslaný poštou či inou prepravnou službou, zašle predávajúci kupujúcemu takéto potvrdenie a spolu s ním aj opravený výrobok alebo nový výrobok bez vád poskytnutý výmenou za výrobok chybný (v prípade, že bol kupujúcim zaslaný záručný list, vráti mu ho predávajúci s vyznačením týchto skutočností), a to na adresu, z ktorej kupujúci výrobok k reklamácii odoslal (neoznámi ak kupujúci pre ten účel adresu inú); reklamácia je vybavená doručením kupujúcemu.

 V prípade, kedy na základe reklamácie došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu obvykle vyplatením hotovosti v prevádzke predávajúceho; ak bola reklamácia a odstúpenie od zmluvy uplatnené poštou či inou prepravnou službou, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu na bankový účet oznámený pre ten účel kupujúcim alebo mu kúpnu cenu vráti iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú. Obdobne sa postupuje pri vybavení reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny výrobku.

 

  1. Vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod / nad rámec zákonom stanovenej lehoty /.

Nepoužitý tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom do 21 dní od nákupu. Taktiež je možná výmena za iný tovar. Táto možnosť je poskytovaná v každej predajni Dráčik alebo po dohode s pracovníkmi internetového obchodu zaslaním poštou na adresu internetového obchodu. Tovar však nesmie javiť známky používania. Na túto nadštandardnú službu nie je právny nárok a v prípade, že výrobok nie je opätovne predajný za pôvodnú cenu / napr. tovar bol zaradený do zľavy alebo výpredaja / nemusí byť možnosť vrátenia tovaru alebo výmeny zákazníkovi poskytnutá.
Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z  /  viď obchodné podmienky   /

Pre uplatnenie reklamácie alebo pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod vypňte, vytlačte a elektronicky odošlite REKLAMAČNÝ FORMULÁR uvedený TU.   
V prípade zaslania tovaru poštou vytlačený formulár priložte k tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie alebo vrátenia tovaru predajni Dráčik vytlačený formulár odovzdajte v predajni spolu s tovarom.
Vyplnený formulár vždy po vyplnení odošlite elektronicky.

 

  1. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 Reklamačný poriadok je k dispozícii v každej prevádzke predávajúceho (predajni Dráčik) a na internete www.dracik.sk.

 Značka
Veková skupina
-
Cena od-do
-


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií