Rozprávková karta

ROZPRÁVKOVÁ KARTA je určená stálym zákazníkom predajní alebo Internetového obchodu Dráčik / ďalej len IO Dráčik / a oprávňuje ich využívať zľavy a iné výhody, ktoré sú výhradne pre držiteľov Rozprávkových kariet. Vydanie, používanie a zmeny podmienok sú obsiahnuté vo Všeobecných pravidlách, ktoré sú uvedené v každej predajni Dráčik.
 

PRAVIDLÁ

VERNOSTNÉHO PROGRAMU DRÁČIK - ROZPRÁVKOVÁ KARTA

(ĎALEJ IBA "VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ")

 

Základné definície:

 

"Poskytovateľ karty":

Dráčik - DUVI SK s.r.o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 79245 / B;

"Držiteľ karty":

fyzická osoba, na ktorej meno bola vydaná Dráčik - Rozprávková karta;

"E-mailová adresa":

emailová adresa rozpravkovakarta@dracik.sk;

"Karta":

Rozprávková karta, ktorá je vydávaná registrovaným Zákazníkom obchodov Dráčik po splnení podmienok uvedených v týchto Všeobecných pravidlách;

"Predajňa Dráčik":

všetky predajne Dráčik uvedené na Webových stránkach v sekcii "PREDAJNE DRÁČIK";

"Rozprávkové ceny":

zvláštne ceny Tovaru, ktoré platia výhradne pre Držiteľov karty a nejde na ne uplatniť ďalšie zľavy; tieto sú označené v Predajniach Dráčik, na Webových stránkach a v katalógoch pod označením "Rozprávková cena";

"Tovar":

sú akékoľvek výrobky predávané v Predajniach Dráčik alebo prostredníctvom Internetového obchodu na Webových stránkach;

"Webové stránky":

webové stránky dostupné pod adresou www.dracik.sk

"Zákazník":

fyzická osoba, ktorá sa registrovala v databáze registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik za účelom nákupu Tovaru;

"Zákon o ochrane osobných údajov ":

zákon č. 122/2013 Zbierky zákonov, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

„Internetový obchod“:

internetový obchod Dráčik dostupný na Webových stránkach, prevádzkovaný spoločnosťou Dráčik – DUVI SK s.r.o.

„Mobilná aplikácia“:

mobilná aplikácia Dráčik poskytovaná spoločnosťou Dráčik - DUVI SK s. r. o., určená na mobilné zariadenia Zákazníkov, ktorá umožňuje nákupy tovaru od spoločnosti Dráčik - DUVI SK s. r. o.


 

Tieto všeobecné pravidlá upravujú pravidlá na vydanie a používanie Karty. Vydaním Karty sa medzi Držiteľom karty a Poskytovateľom karty zakladá zmluvný vzťah podľa týchto všeobecných pravidiel, ktoré sa riadia slovenským právom.

 

I. Výhody Držiteľa Karty:

•      Držiteľ karty môže vybraný Tovar nakupovať za Rozprávkové ceny, tj. ceny so zľavou pre Držiteľov kariet.

•      Predložením Karty pred zaplatením Tovaru na pokladni v Predajni Dráčik, uplatnením Karty pri nákupe v Internetovom obchode a uplatnením Karty pri nákupe prostredníctvom Mobilnej aplikácie dostane Držiteľ karty zľavu z ceny nákupu. Zľava sa môže vzťahovať aj na akčný a zľavnený tovar, nevzťahuje sa na Tovar s Rozprávkovou cenou a na Tovar označený cenovkou s textom: "Na túto cenu sa nevzťahujú ďalšie zľavy".

•      Pre Držiteľov kariet je pripravované množstvo rôznych aktivít a výhod, o ktorých sú Držitelia karty predbežne informovaný.

 

II. Vydanie a používanie Karty:

•      Zákazník môže Kartu získať pri zakúpení Tovaru v minimálnej hodnote 10 €, a to v ktorejkoľvek Predajni Dráčik, v Internetovom obchode alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie. V prípade, že si Zákazník pri nákupe uplatní zľavu na inú Rozprávkovú kartu alebo špeciálnu kartu vydanú operátorom prevádzkujúcim telekomunikačné služby, nemôže pri tomto nákupe žiadať o vydanie Karty.

•      Podmienkou na získanie Karty je predchádzajúca registrácia Zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik, ktorú je možné uskutočniť vyplnením registračného formulára v ktorejkoľvek Predajni Dráčik, na Webových stránkach alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie. Pri registrácii poskytuje Zákazník nasledujúce údaje: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa. Spracovanie osobných údajov zákazníkov sa riadi Zásadami ochrany súkromia zákazníkov Dráčik.

•      Po uskutočnení registrácie bude Zákazníkovi odovzdaná Karta, a to buď v Predajni Dráčik (pokiaľ o vydanie Karty požiadal pri nákupe v Predajni Dráčik), alebo mu bude doručená spolu s Tovarom (pokiaľ o vydanie Karte požiadal pri nákupe v Internetovom obchode alebo nákupe prostredníctvom Mobilnej aplikácie). Výhody Karty môže Zákazník využiť ihneď od nasledujúceho nákupu tovaru.

•      Zákazník berie na vedomie, že osobné údaje je povinný v registračnom formulári vyplniť správne, pravdivo, aktuálne a v záujme ochrany nim poskytovaných osobných údajov ich bude vypĺňať samostatne, tak aby zabránil iným osobám k prístupu k svojim osobným údajom.

•      Držiteľ karty môže Kartu využívať vo všetkých Predajniach Dráčik, v Internetovom obchode a pri nákupe pomocou Mobilnej aplikácie.

•      Získanie Karty a jej používanie je bezplatné. Karta zostáva vo vlastníctve Poskytovateľa karty a Držiteľ karty je jej držiteľom. Poskytovateľ karty si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, zrušiť alebo obmedziť výhody a zľavy z Karty a tieto Všeobecné pravidlá.

•      Poskytovateľ karty si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program Dráčik - Rozprávková karta alebo platnosť Kariet a z nich vyplývajúcich výhod, zliav alebo rozhodnúť o prevode vlastníctva vydaných Kariet na tretiu osobu; v takom prípade Držiteľ karty súhlasí, že tieto Všeobecné pravidlá budú naďalej platiť medzi ním a novým vlastníkom Kariet.

•      Držiteľ karty berie na vedomie, že v objektívnych prípadoch (napr. technická závada na technickom zariadení z dôvodu výpadku dát, pre ktoré nebude možné Držiteľovi karty poskytnúť zľavu resp. výhodu) nemá nárok na zľavu resp. výhodu.

Na vydanie Karty neexistuje pre Zákazníka žiadny právny nárok a z tohto dôvodu nemôže byť jej vydanie vymáhané súdnou alebo inou cestou. To platí aj pre potencionálne nároky (ujmu) vyplývajúcu z nevydania Karty.

•      Karta je neprenosná. To znamená, že používať ju môže iba Držiteľ karty a členovia jeho rodiny, resp. členovia domácnosti. Držiteľ karty nesmie umožniť využívanie čísla Karty pri nákupe Tovaru iným než uvedeným osobám.

•      Držiteľ karty, ktorému bola vernostná karta na použitie v Predajniach Dráčik a v Internetovom obchode v minulosti vydaná inou osobou, než je Poskytovateľ karty, musí vysloviť súhlas so Zásadami súkromia zákazníkov Dráčik, čím dáva súhlas s preregistrovaním svojho zákazníckeho účtu do spoločnosti Poskytovateľa karty a s ďalším spracovaním svojich osobných údajov (vrátané tých, ktoré boli spracované pred preregistráciou v súvislosti s predošlým používaním takej vernostnej karty) Poskytovateľom karty, a vyslovuje súhlas s týmito Všeobecnými pravidlami. Na základe toho bude taká vernostná karta, vydaná v minulosti inou osobou, naďalej považovaná za Kartu podľa týchto Všeobecných pravidiel.

•      Porušovanie týchto Všeobecných pravidiel Držiteľom karty môže viesť k ukončeniu jej platnosti.

 

III. Pravidlá pri nahlasovaní zmien údajov Držiteľa karty a nahlásení straty Karty

•      Zmeny údajov Držiteľa karty, ktoré boli uvedené pri registrácii, môže uskutočniť iba Držiteľ karty.

•      Držiteľ karty si je vedomý toho, že v prípade straty Karty zodpovedá za bezpečnosť svojich Osobných údajov a preto je povinný stratu Karty bez meškania oznámiť v ktorejkoľvek Predajni Dráčik alebo na E-mailovej adrese za účelom jej deaktivácie. Po oznámení straty Karty bude Karta znefunkčnená (deaktivovaná) a pri jej ďalšom predložení pri nákupe nebude možné uplatniť na túto Kartu zľavu.

•      V prípade nahlásenia straty Karty môže byť Držiteľovi karty vydaná náhradná Karta. Držiteľ karty môže požiadať a vydanie náhradnej Karty v ktorejkoľvek Predajni Dráčik. Vydanie náhradnej Karty je spoplatnené čiastkou, ktorá predstavuje manipulačné, výrobné a administratívne náklady.

 

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia Všeobecných pravidiel

•      Poskytovateľ karty si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a rušiť Všeobecné pravidlá jednostranne, bez toho aby takú zmenu musel Držiteľovi karty priamo oznamovať doručením informácie poštou alebo emailom. Zmena Všeobecných pravidiel je účinná dňom, ku ktorému sú nové/zmenené Všeobecné pravidlá zverejnené na Webových stránkach, oznámené v Mobilnej aplikácie a zverejnené v Predajniach Dráčik, pokiaľ nie je priamo v znení Všeobecných pravidiel stanovený neskorší dátum jej účinnosti. Pokiaľ Držiteľ karty s novým znením Všeobecných pravidiel nesúhlasí, má právo z tohto dôvodu ukončiť zmluvný vzťah a požiadať o ukončenie platnosti Karty.

 

Všeobecné pravidlá sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na Webových stránkach.
 
 

OVERENIE ZĽAVY

Overiť zľavu Vašej rozprávkovej karty si môžete TU.Značka
Veková skupina
-
Cena od-do
-
Newsletter

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.

odoberať newsletter


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií